Nejprodávanější

Reklamační řád mulsano.cz od 1. 4. 2018

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží

Mulsano.cz, Marian Penzes, Přátelství 2050/10, 35002 Cheb

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje postup webové stránky mulsano.cz, jejímž vlastníkem je Marian Penzes se sídlem v Přátelství 2050/10, 35002, Česká republika, IČ: 07200943, DIČ: CZ491008184 zapsaná v živnostenském rejstříku Okresního úřadu Cheb, obor živnostenského podnikání.

Postup Kupujícího, který je spotřebitelem při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.mulsano.cz jakož i úprava práv a povinností smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák.) o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze podat písemně Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem. Záruční doba činí 24 měsíců.

Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu je projevem souhlasu s reklamačním řádem a stává se pro Kupujícího závazným.

Reklamační řád je veřejně dostupný na www.mulsano.cz a v sídle Prodávajícího.

Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do tří dnů od převzetí zásilky, uplatnit u Prodávajícího. Jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad a reklamace z tohoto titulu nebudou akceptovány.

Kupující je povinen Prodávajícímu reklamovat závady a nedostatky zboží zakoupeného na www.mulsano.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních podle § 19 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele v platném znění, příp. ustanovení § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamační formulář:

Kupující je povinen vyplnit REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (dále jen "Formulář") v následujících případech:

Odstoupení od kupní smlouvy v 14-denní lhůtě: Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací musí být nepoškozené, musí byt vráceno v původním obalu-kartonu a nesmí jevit známky používání.  Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a tovar nebyl vadný. Prodávající vrátí Kupujícímu zboží v hodnotě snížené o poštovné náklady pokud je Kupující při koupi nehradí jako samostatnou položku.

Firemní zákazník, tedy zákazník, který zboží nakupuje na firmu (uvádí při objednávce IČO, DIČ nebo DPH) nemá nárok na vrácení zboží ani odstoupení od smlouvy do 14 dnů od dodání zboží.

Na zboží vyrobené na objednávku nebo personalizovaný zboží (specifické čalounění, barva nožiček) se právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů nevstahuje.

Zboží neposílejte na dobírku! Takto zaslané zboží nebude převzato. Adresa pro vrácení zboží: Lukáš Penzes, Pomezí nad Ohří 79, 35002 Cheb, +420 721 320 917

Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:
1.1 Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno / jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
1.2 Adresa místa, kam bylo zboží dodáno
1.3 Adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží;
1.4 Číslo elektronické objednávky (Číslo na faktuře);
1.5 Datum vystavení elektronické objednávky;
1.6 Datum převzetí zboží Kupujícím;
1.7 Popis zboží, které Kupující žádá zaměnit a popis obráceného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny zboží a způsob zabalení zboží;
1.8 Název a číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden;
1.9 Datum a podpis Kupujícího.

Pokud Formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen "Požadované doklady"), Prodávající vyzve telefonicky případně e- mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících Požadovaných dokladů.

Pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a / nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 7 pracovních dnů od převzetí Formuláře a / nebo Požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři.

Pokud spolu s vyplněným formulářem a s Požadovanými doklady není přiloženo zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti.

Zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Zboží nesmí jevit na sobě známky používání. Všechny štítky, cenovky a jiné značení zboží musí být na původním místě a nesmí být z zboží odstraněny. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ při přebírání zboží: Kupující je povinen si zboží zkontrolovat ihned po jeho převzetí. V případě reklamace je třeba zachovat originální karton a zaslat fotku výrobního čísla. Pokud je balík viditelně poškozen, zákazník převezme zboží s výhradou, která se zapíše do přepravního listu za přítomnosti kurýra, a následně nás kontakujte na info@mulsano.cz Obsah zásilky si jako zákazník překontrolujte co nejdříve (neprodleně), případné reklamace poškozené části zboží zasílejte jako odpověď na info@mulsano.cz Většinou se jedná o nadrozměrný a těžký zboží, proto je třeba zajistit si osobu k převzetí zboží (1-2 osoby).

Kupující je povinen kompletně vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady doporučeně poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno Kupujícím na dobírku.

Celková suma za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP, snížená o manipulační poplatek / poplatky, v případech stanovených v těchto VOP, bude převedena na účet Kupujícího uvedený ve Formuláři a to do 15 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného Formuláře spolu s požadovanými doklady a s zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2 a 1.3 tohoto článku.

Záruční podmínky a záruční doba- pro spotřebitele

Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

Faktura v elektronické formě je pravomocným daňovým dokladem a bude na základě vyžádání zákazníka zaslána na zákaznický email. E-shop www.mulsano.cz neručí za nedoručení elektronické formy faktury v případě, že zákaznická emailová adresa je nefunkční nebo neplatná.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen. Kupující je povinen ve Formuláři co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje.

Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

b. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

c. uplynutím záruční doby zboží,

d. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

g. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

h. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

i. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

k. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Náklady na dodání reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. 

Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba určená k opravě je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do tří pracovních dnů, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení.

Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení, které mu bude zasláno na adresu doručování uvedenou ve Formuláři.

Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, který mu bude zaslán na adresu doručování uvedenou ve Formuláři.

Záruční podmínky a záruční doba- pro podnikatele

Firemní zákazník, tedy zákazník, který zboží nakupuje na firmu (uvádí při objednávce IČO, DIČ nebo IČ DPH) nemá nárok na vrácení zboží ani odstoupení od smlouvy do 14 dnů od dodání zboží.

Lhůty pro uplatnění reklamace:


Kupující - podnikatel je oprávněn uplatnit právo z chyby (zboží reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co mohl chybu při včasné prohlídce a dostatečné pozornosti zjistit, nejpozději do 12 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. To se však netýká:

-při věci prodávané za nižší cenu na chybu, pro kterou byla nižší cena sjednána;
-na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
-při použité věci na chybu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo pokud to vyplývá z povahy věci.

Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Pokud se skládá zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Pokud se projeví chyba v průběhu lhůty pro uplatnění reklamace pro kupujícího - podnikatele, je na kupujícím - podnikateli, aby prokázal, že chyba zboží existovala již při převzetí zboží.


Nároky z chyb
Pokud nemá věc vlastnosti uvedené v čl. III. tohoto Reklamačního řádu, může kupující - podnikatel požadovat:

-dodání nové věci bez chyb, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, pokud se chyba týká pouze součásti věci, může kupující - podnikatel požadovat pouze výměnu součásti;
-bezplatné odstranění chyby.


Postup při reklamaci
Kupující - podnikatel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu Lukáš Penzes, Pomezí nad Ohří 79, 35002 Pomezí nad Ohří, Česká Republika

Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující - podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis poruch a četnost výskytu.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Pokud je kupující - podnikatel, reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - podnikatelem, pokud se prodávající s kupujícím - podnikatelem nedohodnou na jiné lhůtě.

Vyřízení reklamace

Reklamace je za vybavenou považována v okamžiku, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího - podnikatele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího - podnikatele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující - podnikatel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující - podnikatel povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti.

Náklady reklamace

Náklady na uplatnění reklamace (např. Náklady na poštovné, dopravu) nese kupující - podnikatel sám.

Tento reklamační řád je účinný od 1. 7. 2018


QR kód

nedávno shlédnuté

Žádné produkty

Menu

Top
Porovnat 0